Ga naar de inhoud

Het Duitse land­bouweconomisch instituut FAL voegt zich bij de pleitbezorgers voor een afschaffing van de melkquota in april 2015. Het FAL komt tot de conclusie dat het systeem achterhaald is. Overheidssteun dient niet meer via de markt plaats te vinden, maar op basis van directe betalin­gen en een doelgerichte versterking van de concurrentiekracht door bijvoorbeeld …

In Nederland verliest melkquotum in een ongekend snel tempo zijn waarde. De prijsval is de laatste dagen zo groot dat het productierecht dit jaar inmiddels al 30 procent van zijn waarde is kwijtgeraakt. "In Vlaanderen loopt het nog zo geen vaart, maar toch stevenen we af op een prijsdaling", reageert Eddy Leloup van Boerenbond. "De …

De Europese Unie heeft ingestemd met een tijdelijke op­lossing om de impasse rond de boterexport van Nieuw-Zeeland naar Europa te doorbreken. De Commissie schort­te in juli de importvergunningen van Nieuw-Zeeland op nadat het Europese Hof van Justitie oor­deelde dat de EU-regels voor de boterinvoer vanuit Nieuw-Zee­land oneerlijk zijn. Nieuw-Zeeland mag tot eind dit jaar 14.300 …

Einde van de quotumregeling

Na overleg met de landbouworganisaties en de zuivelindustrie heeft Vlaams landbouwminister Yves Leterme (CD&V) beslist om de komende maanden in gezamenlijk overleg met de betrokken partijen een strategisch plan uit te werken voor de melkquotumregeling. "De huidige quotumregeling loopt af eind maart 2015, en we gaan ervan uit dat die door Europa niet meer verlengd …

De afschaffing van de melkquota in 2009 is de beste optie voor de Nederlandse zuivelsector. Tot die conclusie komt het Landbouwecono­misch Instituut (LEI) in een rap­port dat geschreven werd in opdracht van landbouwminister Cees Veer­man en dat binnenkort gepubliceerd wordt. Veerman verwacht dat de studie een schokgolf zal veroorzaken in de melkveehouderijsector bij onze noorderburen. …

Afrika beantwoordt niet direct aan het beeld van een veelbelovend afzetgebied.  Het continent herbergt 32 van de 48 armste landen. Met circa 14% van de wereldbevolking is Afrika slechts goed voor circa 1% van het mondiale BBP. Met een aandeel van 14% in het wereldhandelsvolume blijft Afrika echter voor zuivelexporteurs een niet te verwaarlozen markt. …

CIJFERS EN MARKTINFORMATIE

Alle informatie op www.prodzuivel.nl Met de DigiTradeMap bent u als gebruiker in staat om op zeer gebruikersvriendelijke wijze inzicht te verkrijgen in de handel in zuivelproducten van de belangrijkste zuivellanden in de wereld: www.prodzuivel.nl/digitrade

Volgens prognoses van de OESO zal de Europese zuivelexport in 2014 flink gedaald zijn. Zo wordt voor boter een daling van de uitvoer verwacht van ongeveer 200.000 ton in de voorbije jaren tot 55.000 ton in 2014 en voor magere melkpoeder van 250.000 tot 80.000 ton. De uitvoer van kaas zou dan weer lichtjes kunnen …

De melkproductie in de Europese Unie en Noord-Amerika zal de komende vier à vijf jaar de toename van de wereldwijde vraag niet kunnen volgen. De marktexperts gaan ervan uit dat de jaarlijkse toename van de consumptie in deze periode zo’n 2 procent zal zijn, terwijl de productiegroei op het noordelijk halfrond zich beperkt tot slechts …

Zuivelondernemingen in de Europese Unie verliezen volgend jaar ruim een derde van de Europese marktsteun. Nadat de Europese Commissie eerder al had voorgesteld het budget voor marktmaatregelen in de zuivelsector met 240 miljoen euro terug te brengen, hebben de landbouwministers besloten er nog eens 150 miljoen euro van af te pitsen. Voor zuivel wordt dit …

(overgenomen uit VILT februari 2006) “Melk in uw koffie? Hij is toch niks meer waard”. De lage melkprijs zit de boeren niet lekker. Het Algemeen Boerensyndikaat ontwikkelde een programma waarmee landbouwers de prijzen van de meeste zuivelfabrieken kunnen vergelijken. Boerenbond vroeg zijn leden om geen kerstaankopen te doen in supermarkten die hun melk verkopen aan …

Vlaanderen krijgt zijn melkquotum dit jaar niet vol gemolken. Heeft dat iets te maken met de (te) lage melkprijs? Renaat Debergh, spreekbuis van de zuivelindustrie, nuanceert: “Het is een tijdelijk symptoom van de versnelde structuurverandering die de zuivelsector ondergaat. De meeste melkveehouders hebben helaas nog niet goed begrepen wat de komende jaren voor de deur …