Ga naar de inhoudDe afschaffing van de melkquota in 2009 is de beste optie voor de Nederlandse zuivelsector. Tot die conclusie komt het Landbouwecono­misch Instituut (LEI) in een rap­port dat geschreven werd in opdracht van landbouwminister Cees Veer­man en dat binnenkort gepubliceerd wordt.


    Veerman verwacht dat de studie een schokgolf zal veroorzaken in de melkveehouderijsector bij onze noorderburen. Anderzijds ondervindt de zuivelsector nu meer nadelen dan voordelen door de melkquota, luidt het. "Neder­land heeft veel terrein moeten prijsgeven op de wereldmarkt. Dat marktaandeel kunnen we terugwinnen". Omdat de melkprijs en de we­reldmarktprijs steeds dichter bij elkaar komen te liggen, hebben de quota en bijhorende bescherming van de Europese zuivelmarkt volgens Veerman weinig zin meer.

    Boeren worden daarentegen wel gecon­fronteerd met de nadelen: hoge quotumkosten en beperkte groeimogelijkheden. Een explosieve groei van de melkproductie zal in de toekomst vol­gens de minister vooral beperkt worden door het milieubeleid. "Denk maar aan de Kaderrichtlijn Water in 2009", aldus Veerman. De huidige quotumregeling eindigt formeel in 2015. In 2008 wordt het beleid tussentijds ge­evalueerd. Dan moet volgens Veerman meteen een beslissing genomen worden over het quotumsysteem.

    Voormalig landbouwminister Gerrit Braks denkt niet dat de quota snel verdwijnen. Nederland kan dat wel willen, maar krijgt daarvoor onvoldoende steun van andere landen, klinkt het. In ons land uitte Boerenbond-voorzitter Noël Devisch onlangs nog kritiek op de drang naar steeds weer nieuwe hervormingen in het landbouwbeleid in Nederland.

    Bron: VILT maandag 11 september