Ga naar de inhoud

Krijgt Stedula-ster kans om te schitteren?
De landbouw zal duurzaam zijn, of niet zijn. Boeren en tuinders hebben er dus alle belang bij dat ze de juiste instrumenten toegespeeld krijgen om hun bedrijfsvoering een stukje duurzamer te maken. Ruim vier jaar geleden werd het Steunpunt Duurzame Landbouw opgericht om indicatoren te ontwikkelen waarmee land- en tuinbouwers hun bedrijf aan een duurzaamheidstest kunnen onderwerpen.

CIMMYT komt met aanwijzingen die aanleiding geven tot de bedenking dat landrassen van de maïs in de belangrijke agrarische zone van het Zuid-Oostelijke deel van de staat Chiapas in Mexico vervangen zijn door hybriden en andere verbeterde variëteiten als gevolg van overheidsprogramma’s ter bevordering van een moderne, productievere landbouw.

De wereldwijde veestapel produceert meer broeikasgassen dan het autoverkeer. Dat zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO in een nieuw rapport dat wil waarschuwen voor de nefaste gevolgen die de veeteelt veroorzaakt in de wereld. "De veestapel levert een belangrijke bijdrage aan één van de grootste milieuproblemen van vandaag, namelijk de opwarming van de aarde. We moeten dringend op zoek naar oplossingen", zegt Henning Steinfeld van de FAO.

Vervuiling door landbouwgiffen

In de voorbije decennia heeft het ongebreideld gebruik van landbouwgiffen ernstige gezondheids- en milieuproblemen teweeggebracht in veel ontwikkelingslanden. Naar schatting lijden jaarlijks tussen een en vijf miljoen landarbeiders aan vergiftigingsverschijnselen (cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het Milieuprogramma van de VN) en minstens 20.000 mensen sterven jaarlijks als gevolg hiervan, veel van hen in ontwikkelingslanden. Ondanks de grote omvang van het probleem wordt er weinig aandacht aan besteed en is er weinig informatie over beschikbaar.

Hoe om te gaan met de komende golf van globalisering ?
De globalisering kan de groei van het gemiddelde inkomen in de volgende 25 jaar nog groter maken dan in de afgelopen 25 jaar (1980-2005). Ontwikkelingslanden zullen daarin een centrale rol spelen. Maar als het niet zeer zorgvuldig wordt begeleid, kan het ook leiden tot een groeiende inkomensongelijkheid en mogelijk ook tot ernstige vergroting van de milieudruk.

In het huidige rekenmodel gaat men er nog steeds van uit dat het ‘Bruto Nationaal Product’ (BNP) een goede indicator is voor maatschappelijke welvaart. Maar die BNP-meetlat vertoont ernstige tekortkomingen die al diverse malen de aanzet zijn geweest tot het trekken van onjuiste beleidsconclusies. Wij vatten de belangrijkste bezwaren samen.

Volgens de Europese Commissie staat de bodemkwaliteit onder grote druk, onder meer door de industrie, de landbouw, het toerisme en de verstedelijkingsdruk. De lidsta­ten moeten meer inspanningen leveren om de bodem te beschermen. Om dit te bereiken, heeft de Commissie vrijdag de Bodemrichtlijn gepresenteerd.

Stop Paraquat

Dear All, Here is one form of solidarity and environmental activism that will not take much of your time. Please consider signing on to this international campaign by: (a) going to <www.stop-paraquat.net> and voting, (b) endorsing the campaign by sending an email to food@evb.com (c) spreading the word by forwarding this email to others. Together …

In het kader van de strijd tegen de honger in vele delen van de wereld hebben deskundigen maandag gewaarschuwd voor het alsmaar teruglopen van het aantal plantensoorten. Bij de opening van een conferentie in Madrid, georganiseerd door de FAO, luidde het dat in de voorbije honderd jaar 75 procent van de voedingsgewassen is verdwenen. Momenteel dekt slechts een dozijn plantensoorten – waaronder tarwesoorten, rijst en maïs – zowat 70 procent van de voedselbehoefte van de wereldbevolking.

Planten die een habitat bieden aan bacteriën zouden zonder scheikundige stikstof kunnen.
Mensen die zich met plantengenetica bezig houden, hebben planten voorgesteld met een ingebouwde meststoffenvormer zonder de hulp van bacteriën die normaal van essentieel belang zijn voor het proces. Als de technologie kan worden overgedragen aan gewassen zoals tarwe of rijst dan zou industrieel vervaardigde mest op deze teelten kunnen worden verminderd of zelfs worden afgeschaft.

Biodiversiteit van de veestapel

Biodiversiteit van de veestapel, inheemse kennis en intellectuele eigendomsrechten

Leden van het middenveld, de overheid, intergouvernementele organisaties, onderzoekers, veehouders en de privé-sector uit 17 landen kwamen samen in Bellagio, Italië, van 27 maart tot 2 april 2006, om te praten over thema’s die verband houden met veestapelbiodiversiteit, inheemse kennis en intellectuele eigendomsrechten. Zij stelden het Bellagiodossier samen.

Het concept ecologische schuld

Het doel van het onderzoeksproject ‘Uitwerking van het concept ecologische schuld’ was het uitklaren van het concept ecologische schuld (stand van zaken, definitie, methodologie,wetenschappelijk referentiekader) en het bestuderen van de relevantie en toepasbaarheid ervan in Belgisch en internationaal beleid. Het project is toegespitst op de ecologische schuld van landen en de gevolgen van die schuld, o.a. de beleidsgevolgen op nationaal vlak en internationale onderhandelingen. De problematiek van de ecologische schuld van bedrijvenwordt niet behandeld, hoewel ze enkele keren aan bod komt.