Ga naar de inhoud

Om de suikerproductie te doen dalen, besliste de EU eind 2005 om een prijsdaling met 36 procent en een gedeeltelijke compensatie voor de bietentelers door te voeren. Voor minder rendabele suikerfabrieken kwam er een herstructureringsfonds. Omdat dit fonds er de voorbije twee jaar slechts in slaagde om 2,2 miljoen ton suiker uit de markt te nemen, heeft de Commissie maandag bijkomende maatregelen voorgesteld. Ze hoopt dat de Raad en het Parlement het voorstel uiterlijk in oktober goedkeuren.

Het aan de telers en loonwerkbedrijven te geven steunpercentage wordt vastgesteld op tien procent. Voor het verkoopseizoen 2008/2009 ontvangen de telers wel een extra betaling ten bedrage van 237,5 euro per ton quotum waarvan afstand wordt gedaan. Dit extra bedrag wordt met terugwerkende kracht ook betaald aan de telers die eerder reeds hun quotum inleverden. Suikerfabrieken die in het seizoen 2008/2009 afstand doen van hun quotum zullen een korting genieten op hun herstructureringsheffing.

De Commissie hoopt dat de voorgestelde wijzigingen ertoe zullen leiden dat de suikersector afstand doet van nog eens ongeveer 3,8 miljoen ton aan suikerquotum naast de 2,2 miljoen ton die tot nu toe reeds is ingeleverd. Het doel van de suikerhervorming was om gedurende een overgangsperiode van vier jaar een verlaging van de quota met ongeveer zes miljoen ton te bewerkstelligen, waarna de markt in evenwicht zou zijn. Als tegen 2010 onvoldoende hoeveelheden quotum uit de markt is genomen, komt er een verplichte quotumverlaging. De Commissie stelt voor om het niveau van die verplichte verlaging te laten variëren naargelang van de hoeveelheid quotum waarvan in elke lidstaat afstand is gedaan in het kader van de herstructureringsregeling.

"Helaas is de herstructureringsregeling minder aantrekkelijk gebleken dan wij hadden gehoopt", aldus eurocommissaris Fischer Boel. "Maar ik denk dat de veranderingen die wij vandaag voorstellen heel wat meer suikerfabrieken ertoe zullen aanzetten om quotum in te leveren. Ik dring er bij hen op aan deze kans aan te grijpen. Naarmate de prijs verder daalt, zullen zij het steeds moeilijker krijgen. En na 2010 zal er geen geld meer zijn om de producenten te helpen die gedwongen zijn ermee op te houden".

De bietentelers ondervinden overigens nu reeds de gevolgen van de aanmodderende herstructurering. Omdat de Commissie de voorbije maanden een overaanbod van ongeveer vier miljoen ton suiker verwachtte, werd in maart besloten om ten minste 13,5 procent van de quotumsuiker of ongeveer twee miljoen ton aan de markt te onttrekken.(KS)