Ga naar de inhoud

ABS vreest verhoging grondprijzen door Grondenbank

De Grondenbank was oorspronkelijk bedoeld om onteigende landbouwers andere gronden te bezorgen. Maar nu blijkt dat die Grondenbank vooral ten dienste zal staan van de overheid en de natuurverenigingen die op deze manier sneller hun projecten kunnen realiseren. Dat schrijft ABS-voorzitter Camiel Adriaens in het ledenblad Drietandmagazine.

Begin februari heeft de Vlaamse regering een ontwerp van oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank definitief goedgekeurd. Die kan tussenkomen in projecten waarbij landbouwers onteigend worden zoals havenuitbreidingen, de aanleg van overstromingsgebieden, landinrichtingsprojecten, bosuitbreiding of de inrichting van natuurcompensaties. Het ABS is ongerust over het recht van voorkoop dat van toepassing is wanneer de Grondenbank in het spel is.

"In principe geldt het recht van voorkoop uit de pachtwet steeds prioritair boven alle andere voorkooprechten. Maar die bescherming is uitgehold door het zogeheten voorkooprecht dat het ‘algemeen belang’ verdedigt, zeg maar de Grondenbank", aldus Adriaens. Het ABS vreest dat de Grondenbank alle gronden binnen de voorkooprechtperimeter zomaar kan opkopen waardoor de uitbreidingskansen van boeren gefnuikt worden. Dit discrimineert de boeren die binnen de perimeter maar buiten het projectgebied gelegen zijn, luidt het.

Het ABS vraagt zich af welke projecten onder de noemer van het ‘algemeen belang’ zullen vallen en hoe groot de voorkooprechtperimeter per project zal getekend worden. De vakorganisatie vreest alvast een algemene verhoging van de grondprijzen door de vele projecten die in Vlaanderen op stapel staan en waarbij de Grondenbank kan ingeschakeld worden. Daarom vraagt het ABS dat er binnen twee jaar een evaluatie gemaakt wordt van de effecten van de Grondenbank..

Eerdere berichtgeving over de Grondenbank:
3/2/06: Aangepast ontwerp oprichting Grondenbank goedgekeurd

060430VILT