Ga naar de inhoud

De leden van Boerenbond willen op alle mogelijke vlakken meer ruimte om te boeren. Daarnaast vinden ze dat hun organisatie weloverwogen moet investeren in ruime netwerken en dat ze dossiermatig coalities moet kunnen aangaan met soms niet vanzelfsprekende partners. Dat bleek zaterdag, 2 december 2006, op een congres van Boerenbond in Leuven. Daar hebben een 800-tal land- en tuinbouwers de inhoudelijke lijnen van hun vakorganisatie voor de komende jaren vastgelegd.


Tijdens het congres werden twaalf beleidslijnen bediscussieerd waarvan de organisatie op voorhand niet wist in welke richting de meerderheid van de leden denkt. Uiteindelijk werden slechts twee beleidslijnen niet goedgekeurd. Zo beslisten de Boerenbond-leden dat er op het vlak van ondersteuning een onderscheid moet komen tussen bedrijven in hoofd- en bijberoep. Ook de beleidslijn die ervoor pleitte dat de sector en zelfs ook de individuele bedrijven meer moeten investeren in onderzoek naar nieuwe biotechnologische en industriële toepassingen, werd weggestemd. Dat gebeurde weliswaar met slechts één stem.

De meeste groene kaarten werden de lucht ingestoken bij de stemming over de beleidslijn die kiest voor een open dialoog en coalities met andere organisaties. "Dat is een opmerkelijk verschil in vergelijking met ons millenniumcongres van zeven jaar geleden", reageerde Boerenbond-voorzitter Noël Devisch blij verrast. "Het is ongelooflijk hoe boer en burger de afgelopen jaren naar elkaar zijn toegegroeid. De land- en tuinbouwers willen volledig af van de eilandmentaliteit die onze sector in het verleden kenmerkte. We moeten ons in de toekomst openstellen voor de dialoog met alle organisaties, ook als het om Natuurpunt, Gaia en Greenpeace gaat".

Opmerkelijk is ook dat er volgens de leden van Boerenbond strengere voorwaarden moeten komen waar beginnende boeren moeten aan voldoen vooraleer ze overnamesteun kunnen krijgen. Tegelijkertijd moet de overheid de ondersteuning van gepensioneerde boeren in de vorm van premies en productierechten stoppen. "De conclusie luidt dat landbouwers gewoon mogen verder werken zolang ze willen, maar dat moet veranderen van zodra ze hun pensioen aanvragen", aldus Devisch. Ondervoorzitter Peter Broekx voegt er aan toe dat niet alleen jonge boeren voor dit standpunt gestemd hebben. "Ouderen beseffen dat ze tijdig de nodige ademruimte moeten gunnen aan de jonge generatie".

De Boerenbond-leden wensen ruimte, letterlijk maar ook figuurlijk op het vlak van financiën en wetgeving. De overheid moet een kader aanreiken zonder maximumgrenzen vast te leggen, zo luidt het. Devisch: "Ook dat is nieuw voor ons. Twee jaar geleden lukte het ons bijvoorbeeld niet om een consensus te vinden over de afschaffing van de plafonds voor melkquota". Verder zijn er dringend initiatieven nodig om de verpachting interessanter te maken. "We willen niet raken aan de huidige pachtwetgeving, maar daarnaast moet het mogelijk zijn om alternatieve gebruiksvormen wettelijk uit te werken. Het risico dat andere actoren hier dan ook zullen gebruik van maken, nemen we erbij".

Voor de relatie met de natuursector geldt het motto ‘goede afspraken maken goede vrienden’. De leden van de Boerenbond hebben zich uitgesproken voor een maximale scheiding tussen landbouw en natuur, ook in verwevingsgebieden. "Zowel natuur als landbouw moeten baas zijn in eigen huis. In de huidige structuurplannen zijn er nogal wat verwevings- en verbindingsgebieden. Die bieden land- en tuinbouwers te weinig rechtszekerheid", aldus Devisch.

Dat land- en tuinbouwers meer dan vroeger rekening houden met de gevoeligheden in de buitenwereld, blijkt uit de overtuiging dat de introductie van (bio)technologische toepassingen duurzaam en maatschappelijk aanvaard moet zijn. Een breed sociaal draagvlak zou voor de eerlijk geproduceerde voeding finaal een eerlijke prijs moeten opleveren. De congresgangers durven daarom luidop dromen over een fair trade-systeem voor Vlaamse land- en tuinbouwproducten.

Devisch maakt zich sterk dat de vastgelegde beleidslijnen geen dode letter zullen blijven. "In concrete dossiers zullen we de moed moeten opbrengen om onze beslissingen te sturen in de richting die het congres bepaald heeft. Daarnaast komt er een werkgroep die de principes gaat vertalen in beleidsmaatregelen. Alle bevindingen en beslissingen die opgetekend zijn tijdens en in de aanloop naar het congres worden ook gebundeld in een boek dat tijdens Agriflanders zal voorgesteld worden. Dat wordt onze Bijbel voor de komende jaren", dixit de Boerenbond-voorzitter.(KS)

DE 10 GOEDGEKEURDE BELEIDSLIJNEN OP HET BOERENBOND-CONGRES

1. Er moeten strengere voorwaarden komen waaraan beginnende boeren moeten voldoen vooraleer ze overnamesteun kunnen krijgen.
2. De overheid moet de ondersteuning van gepensioneerde boeren in de vorm van premies en productierechten stoppen.
3. Familiale bedrijven bepalen zelf hun ontwikkeling – de overheid en de organisaties bieden daartoe een kader zonder maximumgrenzen vast te leggen.
4. Er moet plaats zijn voor ‘energieboeren’ binnen de Vlaamse landbouwsector.
5. Initiatieven om verpachting aantrekkelijker te maken zijn dringend nodig – er moeten daarom nieuwe wettelijk geregelde gebruiksvormen uitgewerkt worden.
6. We moeten streven naar een maximale scheiding tussen landbouw en natuur, ook in verwevingsgebieden.
7. Er is nood aan een fair trade-systeem voor Vlaamse land- en tuinbouwproducten onder het motto ‘een eerlijke prijs voor een eerlijk product’.
8. Nieuwe (bio)technologische initiatieven en teelttoepassingen moeten van bij de introductie duurzaam en maatschappelijk aanvaard zijn.
9. De Boerenbond moet weloverwogen investeren in ruime netwerken en moet dossiermatig coalities kunnen aangaan met soms niet vanzelfsprekende partners.
10. Er moet werk gemaakt worden van coalities met de distributiesector voor het handhaven van een duurzame Vlaamse landbouw gebaseerd op hoge milieu- en kwaliteitseisen.