Ga naar de inhoud

Verklaring van de vierde internationale conferentie van Via Campesina
14-19 juni, Itaici, São Paulo, Brazilië

Wij, leden van Via Campesina, een wereldwijde organisatie van plattelands-vrouwen en –mannen, kleine boeren, landarbeiders, inheemsen en uit Afrika stammenden, uit Azië, Europa, Amerika en Afrika, kwamen samen in Itaici, Brazilië, van 14 tot 19 juni 2004 voor onze 4e Internationale Conferenie. We werden warm en broederlijk en met strijdlustige geest verwelkomd door onze gastheren, de lidorganisaties van Via Campesina in Brazilië.

Wij kwamen samen ter bevestiging van onze vastberadenheid om onze culturen te verdedigen en ons recht om ons leven van plattelanders en van mensen met onze eigen indentiteit voort te zetten. Er namen meer dan 400 delegaties deel uit 76 landen als vertegenwoordiging van miljoenen boerenfamilies. Wij genoten ook van het bijeenkomen van de Tweede Via Campesina Wereld Vrouwen Assemblee en van de Eerste Via Campesina Wereld Jeugd Assemblee, wat onze verbintenis beklemtoonde onze strijd in volgende generaties voort te zetten. Meer dan 40 boerenorganisaties namen deel en verenigden zich met Via Campesina gedurende deze conferentie, naast leden van meer dan 80 CSO’s (verenigingen uit de burgersamenleving) die door Via Campesina als vrienden worden beschouwd.

De Vierde Internationale Conferentie overliep onze geschiedenis vanaf onze aanvankelijke intentie om onszelf te organiseren tot nu toe. Van begin af aan was duidelijk dat wij ons radicaal stelden tegenover het neoliberale model dat vernietiging en dood betekent voor culturen, volkeren, en boerengezinnen over de gehele wereld. We zijn getuige geweest van het groeien en sterker worden van onze organisaties en bewegingen waardoor op succesvolle wijze de boerenbeweging centraal kwam te staan in de strijd van de volkeren. In Cancun speelde Via Campesina een hoofdrol bij het mobiliseren van de volkeren. Een week van aanhoudende protesten en het offer van Kameraad Lee Kyoung-Hae – die zijn leven gaf voor de boeren van de wereld om de strijd levend te houden en de absolute verwerping van de WTO – leidde tot de grootste mislukking van de WTO, thans.

Door onze strijd en de versterking van onze beweging hebben wij gezien hoe het economisch model waaronder wij te lijden hebben, ons bij voortduring gewetenloos wordt opgedrongen. Sinds onze laatste conferentie noteren wij dat :
•    Het aantal boerengezinnen neemt in een alarmerende tempo voortdurend af. Per minuut die voorbij gaat, veroorzaken het landbouwbeleid en het agro-industriële model het verdwijnen van één gezinsboerderij in de onlangs uitgebreide Europese Unie. De situatie is even dramatisch in Canada en de VS. Grootscheepse gedwongen verplaatsingen van mensen, en open en verkapte oorlogen zijn eveneens oorzaken van het verdwijnen van boeren in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In sommige regios’s is de toename van zelfmoorden onder de boeren een groeiende tragedie.
•    Het aantal gedwongen migraties is dramatisch toegenomen als gevolg van oorlog, miserie, de concentratie van grondeigendom en de vernietiging van boerengezinnen.
•    Bureaus van de VN zoals UNCTAD en FAO, zijn net als het IMF, de Wereldbank en de WTO bewakers van het kapitaal geworden.
•    Het aantal vrijhandelsovereenkomsten is toegenomen. Samen met andere internationale overeenkomsten hebben zij wettelijke veranderingen opgedrongen die grondprincipes hebben vernietigd die dienden ter bescherming van sociale en mensenrechten. Zij hebben slechts tot doel de voorwaarden te scheppen waaronder multinationals hun winsten kunnen maximaliseren.
•    Het is uiterst alarmerend dat systematische inbreuken op mensenrechten zijn toegenomen, dat oorlog tegen de volkeren van de wereld als gewettigd wordt beschouwd, en dat protesten en sociale mobilisering als misdadig worden bestempeld. We zien hoe pogingen worden ondernomen om het leven van boeren en van inlandse volkeren te criminaliseren en hoe in toenemende mate wordt gebruik gemaakt van preventieve repressie.
•    Vrouwen en kinderen worden bij voortduring het meest van al gemarginaliseerd en zij lijden in toenemende mate onder misdadig geweld. Zij zijn ook de grootste slachtoffers van de privatisering van basisdiensten, de concentratie van grondeigendom en de vernietiging van lokale markten en lokale vormen van voedselproductie en landbouw; daarnaast ook van uitbuiting en van door multinationals opgedrongen slavenarbeid.

We herhalen dat het voortbestaan van boerenlandbouw fundamenteel is voor de uitsluiting van armoede, honger, werkloosheid en marginalisering. Wij geloven dat de boerenlandbouw de hoeksteen is van voedselsoevereiniteit en dat voedselsoevereiniteit essentieel is voor het bestaan van boerenlandbouw. Er zal geen autonomie zijn of boerenlandbouw als we niet beschikken over onze eigen zaden.

We zullen speciale aandacht besteden aan het recht van boeren over de hele wereld om een overheidsbeleid te vragen dat duurzame boerenlandbouw bevordert. We zullen onze strijd voor een echte Agrarische Revolutie voor de verdediging van onze zaden en voedselsoevereiniteit voortzetten.

We verzetten ons totaal tegen GGO’s en zullen zo overal bestrijden. We zijn radikaal tegen genetisch gemodificerde teelten. We veroordelen en verwerpen het recente FAO-rapport "Biotechnologie, oplossing voor de armen ?" Dit rapport schijnt alleen de genetisch gemodificeerde gewassen erdoor te willen drukken en het gebruik van dood zaad (‘terminator’ of steriele zaden), enkel met het doel de winsten veilig te stellen van multinationale ondernemingen in de agrarische sector.

Wij herbevestigen opnieuw ons volstrekt verzet tegen het neoliberalisme en het beleid van de WTO, het IMF en de Wereldbank. Wij verwerpen volledig hun belangrijkste recente instrument, bilaterale vrijhandelsovereenkomsten. We verwerpen het gebruik van embargo’s  als politiek en economisch instrument en wij staan voor het bouwen van vrede in alle landen.

Wij staan ook voor de strijd tegen het patriarchale systeem dat alleen maar de misstappen van het kapitalisme beklemtoont. Binnen Via Campesina zullen we er hard aan werken om te verzekeren dat de numerieke gelijkheid van geslachten die we bereikt hebben, wordt vertaald in veranderingen in de werkelijke krachtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in onze beweging. Bovendien zetten wij ons nu in voor de bevordering van de strijd voor de Mensenrechten van Boeren. Samen met onze boerenorganisaties zullen we een ontwerp maken voor een Internationaal Charter voor de Rechten van de Boer.

Een ander nieuw voornemen is te strijden tegen de oorzaken van migratie en hun destructieve gevolgen. Wij zullen vragen om een verbetering van een een strikte naleving van de internationale arbeidsovereenkomsten van de ILO voor landarbeiders. We zullen onze inspanningen voortzetten op het terrein van de politiek opvoeding op alle niveaus.

Wij roepen sociale bewegingen op om mee te doen met de onmiddellijke acties die door de Conferentie zijn besloten. Tussen 19 en 24 juli zullen wij een Week van Verzet tegen de WTO en de multinationals organiseren. We hebben 10 september als Internationale Dag van de Strijd tegen de WTO uitgeroepen. Wij hebben ons voorgenomen dit jaar de straat op te gaan om de mensen te mobiliseren, vooral in Seoul, om eer te bewijzen aan Kameraad Lee in een actiedag voor voedselsoevereiniteit. Wij zullen een serie gecoördineerde acties organiseren op 25 november, de internationale dag tegen het geweld tegen de vrouw. Van 4 tot 8 december 2004 zullen we onze conferentie houden over Agrarische Hervorming. We roepen de sociale organisaties op om zich te blijven inzetten om de ministeriële ontmoeting van de WTO in Hong Kong in juni 2005 te verhinderen.

Alle deelnemers van de Vierde Internationale Conferentie van Via Campesina zijn voornemens om hun strijd voort te zetten voor het welzijn en de waardigheid van onze mensen. Wij zullen alle strijd en inzet bundelen, van het globale tot het lokale, en nieuwe vormen van allianties scheppen die onze vraag om respect en bescherming van onze rechten en culturen kracht zullen bijzetten.