Ga naar de inhoud

Wat zegt Europa?

Europa voorziet in subsidie voor opstart van agroforestrysystemen sinds 2007 in het plattelandsbeleid. Sinds 2015 wordt agroforestry onder bepaalde voorwaarden ook erkend als ecologisch focusgebied.

Wat zegt Vlaanderen?

Voor een huidige stand van zaken, raadpleeg de website agroforestryvlaanderen.be

Wervel vindt dat pioniers niet langer mogen gestraft, maar integendeel moeten aangemoedigd worden. De case van Gunter Royen toont aan dat dit helaas geen evidentie is.

Wat hieraan voorafging:

Wervel boekte succes! Op 22 juni 2011 besliste de Vlaamse Regering definitief over de subsidie voor landbouwers die boslandbouwsystemen (agroforestry) opstarten. De steun kan vanaf 0,5 hectare worden toegekend, tot 80% van de kosten. Subsidievoorwaarden vind je op de site van de overheid. Daarmee is er een positief antwoord gekomen op de vraag van Wervel eind 2009 en het gezamenlijk advies van MINA/SALV op 28/04/11 nav het voorlopig besluit van 1/04/11, zie ook persbericht.

Wervel verwacht nu van de Vlaamse overheid dat zij deze maatregel voldoende kenbaar maakt aan de landbouwers. Ook de vakorganisaties, die in de SALV positief stonden ten aanzien van de maatregel, moeten deze nu consequent promoten volgens Wervel. Zij moeten mee juridische klaarheid eisen en in plaats van verwarring en angst voor bomen te cultiveren, vraagt Wervel dat ze eerder de boom mee helpen “verkopen” aan hun achterban.

Op 17 augustus 2012 organiseerde het Ruraal Netwerk een info-avond waar ook juridische aspecten werden besproken. Bekijk de presentaties.

Uit een in 2009 door Wervel uitgevoerd project in opdracht van de Diensten Algemeen Regeringsbeleid, Cel Duurzame Ontwikkeling bleek dat de juridische onzekerheden het grootste obstakel zijn voor meer bomen in het landschap. Boeren die van start willen gaan met agroforestry stellen zich terecht de volgende vragen in verband met de juridische kant van de zaak: Hoe zit dat met de perceelsregistratie, tellen bomen daarin mee? Mag ik die bomen binnen 20 of 40 jaar nog wel kappen? Heb ik dan een kapvergunning nodig? Hoe zit het met de pachtwetgeving bij agroforestry? Vanaf hoeveel bomen per ha spreekt men van een bos? Op 28 april 2011 gaven SALV/MINAraad advies, dat Wervel gelijk geeft over deze juridische kwesties als belangrijkste obstakel voor agroforestry. Lees het advies van 28/04/2011.

De 50 bomen-grens is sinds begin 2009 gesneuveld: dit wil zeggen dat percelen subsidiabel blijven zelfs als er meer dan 50 bomen per hectare op staan, op voorwaarde dat het gaat over de aanplant van bomenrijen op gras- of akkerland in het kader van agroforestry. Lees de volledige tekst van het besluit. Daarmee deed de term “agroforestry” zijn intrede in het Staatsblad!