Ga naar de inhoud
61352299 2590047744353479 2210009270794059776 o

Meer dan duizend experten uit honderd landen hebben aan het slot van het 4de agroforestrycongres in Montpellier opgeroepen tot een grondige verandering van het wereldvoedselsysteem, om de negatieve impact ervan op onze planeet te beperken.  Ze zijn het erover eens dat agroforestry daartoe een essentiële rol te vervullen heeft. 

Op het 4de agroforestrycongres werden aan de hand van meer dan 300 mededelingen en 600 posters de recente vorderingen in het agroforestry onderzoek voorgesteld, dat de doeltreffendheid van de associatie tussen bomen en culturen aantoonde. “Bomen toevoegen aan de akkers en de weiden draagt bij tot de biodiversiteit, terwijl de voedselveiligheid en de voedselopname behouden blijven of versterkt worden”, verduidelijkt Emmanuel Torquebiau van het Cirad, voorzitter van het organiserend comité van het congres. Meer nog, “het leidt vaak tot verhoging van de rentabiliteit van de landbouwbedrijven, vermindering van en aanpassing van de effecten van de klimaatveranderingen, terwijl het waterbeheer geoptimaliseerd wordt en de bodem hersteld”, vervolgt Christian Dupraz, onderzoeksdirecteur van het Inra en voorzitter van het wetenschappelijk comité van het congres.

De deelnemers aan het 4de  Wereld Agroforestry Congres hebben aan het slot van het gebeuren de publieke en private beslissers opgeroepen tot een diepgaande verandering van het bestuur, de opvoeding en de financiële wereld om de invoering van agrobosbouwsystemen te versnellen. Ze hebben de “Verklaring van Montpellier” met als titel “Make our planet treed again! (Onze planeet heeft bomen nodig)” goedgekeurd.

“Agroforestry wint overal ter wereld terrein. Maar tot op heden was het vooral een kwestie van de landbouw in het Zuiden”, volgens Patrick Worms van World Agroforestry, voorzitter van de European Agroforestry Federation. Voor de eerste keer telde dit wereldcongres evenveel deelnemers uit de tropische als uit de gematigde regio’s, “waar de opleving van de interesse voor agroforestry recenter is”.

Voor Diaminatou Sanogo, directrice van het Bosbouwonderzoekscentrum van het Senegalese onderzoeksinstituut voor Landbouw (ISRA – Institut Sénégalais de Recherches Agricoles), is het essentieel dat het beleid de middelen verzekert. “De president van Senegal heeft recent de nood aan een transitie naar agro-ecologie uitgedrukt en heeft aan gespecialiseerde instellingen gevraagd om tools te ontwikkelen. Met agroforestry kunnen we die agro-ecologische intensivering realiseren.”  Ze was verheugd dat haar onderzoeksgroep de prijs van de beste poster in de categorie “klimaatverandering” heeft behaald. “Met een agroforestry-toolkit kunnen landbouwers die pinda’s telen hun voedselveiligheid en veerkracht verhogen.” Het intelligente gebruik van inheemse boomsoorten die vruchten dragen laat toe om het rendement sterk te verhogen en het gebruik van meststoffen te verminderen.

Chad Frischman, onderzoeksdirecteur van het project Drawdown.org haalde aan dat “12 van de 20 beste oplossingen voor het klimaat te vinden zijn in de voedselsystemen, en vele daarvan hebben betrekking op bomen en agroforestry.”

Stephen Briggs, Britse agroforestryboer, stelt: “Er is wereldwijd en ook Europees een groeiende belangstelling voor agroforestry als systeem dat een grotere economische en productieve veerkracht biedt. Dat is belangrijk om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. Om de toekomstige toepassing van agroforestry te verhogen, hebben we nu nood aan lokale, regionale en wereldwijde agroforestrynetwerken, want landbouwers leren het best van andere landbouwers.”

“Met agroforestry, stellen we complexere landbouwsystemen voor, maar die zijn veel rijker en performanter, dichter bij de natuur ook. Het gaat om een radicale verandering in vergelijking met de recente vereenvoudiging en verkunstmatiging”, voert Christian Dupraz aan. “Tegenover die complexiteit, kunnen we het gevoel hebben dat hoe meer we leren, hoe minder we weten. Daarom moeten we samenwerken en multidisciplinaire samenwerkingen op alle niveaus aanmoedigen.” concludeert Tristan Lecomte, voorzitter van PUR PROJET, bij het afsluiten van het congres.

“Het is belangrijk dat de landbouw van morgen het proces van de natuurlijke ecosystemen nabootst om bepaalde diensten die de natuur ons vroeger leverde, door de landbouw te laten leveren. Agroforestry kan deze uitdaging aan”, besluit Emmanuel Torquebiau.

 

Verklaring van Montpellier
(aanvaard op 22 mei, gepubliceerd op 24 mei)

Make our planet treed again! Onze planeet heeft bomen nodig!

Het 4de Wereldcongres over agroforestry heeft plaatsgevonden in Montpellier van 20 tot 22 mei 2019.

Wij, de meer dan 1200 afgevaardigden uit meer dan 100 landen hebben vastgesteld dat de massale aantasting van de biodiversiteit van onze planeet, gedetailleerd in het recente IPBES-rapport  grotendeels te wijten is aan slechte landbouwpraktijken. Agroforestry is een cruciaal deel van de oplossing die tegelijk de voedselzekerheid van de bewoners van onze planeet garandeert.

Het laatste rapport over de klimaatverandering van het IPCC gaf de wereld nog slechts één decennium om een groot deel van haar economie diepgaand te transformeren om onbeheersbare klimaatverandering te verhinderen; het rapport erkende dat de verandering van de wereldwijde landbouwpraktijken cruciaal is om die uitdaging aan te pakken.

De zeer talrijke boodschappen op het congres van Montpellier tonen aan dat agroforestry in staat is om de opbrengsten te handhaven of te verbeteren, terwijl de koolstofuitstoot verminderd wordt, door zich aan te passen aan droogteperiodes en overstromingen die meer en meer veroorzaakt worden door de klimaatveranderingen, door de verschraalde bodems te herstellen en door de algemene productiviteit van de landschappen voor de mensheid en de natuur te maximaliseren.

We verheugen ons over de bewijzen tijdens het congres aangevoerd, die tonen dat meer en meer landbouwers wereldwijd het belang erkennen van bomen in hun productiesystemen. We stellen echter met bezorgdheid vast dat de vooruitgang nog ongelijk en traag is.

Bijgevolg roepen we de politieke beslissers, bedrijfsleiders en financiële verantwoordelijken, en tevens de belangrijkste onderzoeksinstellingen, op om zich snel te engageren in een transformatieproces ten gronde en zo de voordelen van agroforestry te promoten bij de eigenaars en beheerders van de gronden van deze wereld.

Wij vragen beleidsmakers en regeringen om wettelijke, reglementaire en ondersteunende mechanismen versneld te ontwikkelen en uit te rollen om agroforestry breed te laten toepassen.

We moedigen de private sector aan financiële- en investeringsmodellen uit te werken die het nodige kapitaal bijeenbrengen om de transformatie van landbouw naar agroforestry te ondersteunen.

We sporen onderzoeksinstellingen aan om een prioriteit te maken van de continue verbetering van agroforestrysystemen met hoog rendement, aangepast aan landbouwexploitaties ongeacht hun omvang, klimaatzone of inkomensniveau.

We benadrukken dat iedereen moet samenwerken en prioriteit geeft aan de ontwikkeling en de uitrol van pedagogische modules bestemd voor eigenaars en beheerders van gronden om hen te helpen te kiezen voor agroforestry oplossingen aangepast aan hun omgevingen.

We zijn erkentelijk naar agroforestrylandbouwers van alle landen, die met hun wijsheid en knowhow bijdragen tot de bescherming van onze planeet. We roepen alle andere landbouwers op in hun spoor de agroforestry-opties uit te zoeken voor de landbouw van morgen.

De afgevaardigden hebben tenslotte benadrukt dat agroforestrysystemen over het algemeen renderend zijn eenmaal ingevoerd. Wat soms duur is, is de transitie naar agroforestry: die vergt tijd en verdient ondersteuning. De kost om landgebruikspatronen in overeenstemming te brengen met de  gezondheid van de planeet is op lange termijn ofwel laag, ofwel negatief.

Onze wereld beheren zodat die een aangename en bewoonbare plaats blijft voor onze kinderen en kleinkinderen is vandaag een absolute prioriteit. Agroforestry is een van de meest doeltreffende middelen om dat resultaat te bereiken. We conluderen dat de vooruitgang snel kan en de resultaten ingrijpend. Onze planeet heeft bomen nodig!

 

* gedocumenteerd in het recente biodiversiteitsrapport van het IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)