Ga naar de inhoud

De melkproductie in de EU mag vanaf april met twee procent omhoog, zo blijkt volgens het Nederlandse persagentschap ANP uit een uitgelekt voorstel dat de Europese Commissie volgende maand voorlegt aan de EU-lidstaten. Het gaat om een eenmalige maatregel als gevolg van de sterk gestegen vraag naar zuivelproducten wereldwijd. Tegen 2015 wil de EU overigens komaf maken met de melkquota, die in 1984 werden ingesteld om melkplassen en boterbergen te voorkomen.

De verruiming van het quotum met twee procent komt bovenop de reeds voorziene verhoging van 0,5 procent. Eurocommissaris Fischer Boel wil haar voorstel pas eind dit jaar op tafel leggen omdat er nog volop gewerkt wordt aan een studie over de Europese zuivelmarkt. Die moet de beslissing over de quota onderbouwen. Het Agrarisch Dagblad schrijft dat de Deense bewindsvrouw zich alvast geruggensteund voelt door het feit dat twintig EU-lidsta­ten reeds hebben aangegeven dat ze volgend jaar graag een extra verhoging van het quotum willen doorgevoerd zien.

In Nederland reageert LTO verheugd op het nieuws. "Wij willen volgend jaar een stijging van het melkquotum met 2 procent", zegt Siem Jan Schenk, voorzitter van de vakgroep rundveehouderij. Vanaf 2009 tot 2015 moet het melkquotum volgens de LTO jaarlijks met drie pro­cent stijgen. "Met die jaarlijkse verruiming van het quotum laten we het systeem geleidelijk uitdoven tot 2015".

Een verruiming van het melkquo­tum levert volgens Schenk geen belemmeringen op de afzetmarkt voor zuivelproducten op. De Europese vraag naar zuivelproduc­ten groeit met één procent per jaar, terwijl de vraag op de wereldmarkt met drie procent groeit, zo luidt het. Niet voor alle veehouders is het echter evident om zomaar in te spelen op een verhoging van het melkquotum. Zo zijn de landbouwers in Vlaanderen naast de melkquota ook nog gebonden aan nutriëntenemissierechten.(KS)