Ga naar de inhoud

          Brussel, 3 juni 2008.

   Geachte heer minister-president Peeters,

                                      
 

   Het Platform Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen (MVDS) en de organisaties die met dit platform in dialoog treden, wensen met dit schrijven uw aandacht te vestigen op een project rond alternatieve eiwitbronnen ter vervanging van soja. Dit project zouden we graag in samenwerking met uw kabinet uitwerken. De eerste stap die we hierbij suggereren is een studiedag in het najaar van 2008.

   Graag hadden we onze aanpak aan u voorgesteld en om uw eventuele steun aan dit project gevraagd tijdens een onderhoud gedurende de maand juni e.k.. Daarnaast zijn wij vragende partij voor een regelmatige dialoog met de overheid omtrent onze doelstelling & activiteiten. 
 

   Het Platform MVDS bestaat uit de organisaties BCZ, Bemefa, Boerenbond, Fedis, FWA en Imexgra; dit platform overlegt met de ngo’s Greenpeace en Wervel en de organisaties VODO en OIVO. Sinds begin 2006 bespreken zij in de Focusgroep MVDS de vorderingen van het Platform MVDS met betrekking tot haar doelstelling: de realisatie van meer maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen. 

   Eén van de actiepunten op de agenda van deze Focusgroep MVDS is het bevorderen van alternatieven voor de sojabonen en het sojameel die in de EU worden geïmporteerd, m.a.w. het bevorderen van lokale, alternatieve eiwitrijke teelten. Aangezien in onze streken een rijke traditie heeft bestaan van eigen eiwitproductie, is de hoofdzorg deze te vrijwaren en opnieuw in praktijk te brengen.

   Zowel bij Boerenbond en Wervel als bij het ILVO en Hogeschool Gent bestaat praktische en wetenschappelijke kennis omtrent de teelttechniek van deze eiwitrijke teelten. Echter, deze kennis blijkt versnipperd en niet toepassingsgericht naar de landbouwer toe. Daarom zal de Focusgroep omtrent dit onderwerp een Vlaamse studiedag houden.

   Verwacht wordt dat een betere kennis bij de landbouwer en de overheid kan leiden tot de (her-)ontwikkeling van deze teelten in Europa. Sommige alternatieve opties zijn op korte termijn te realiseren (bv. lupine); andere bv. kemp en amarant vragen meer wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning in de vorm van Vlaamse praktijkproeven (rassenproeven, onkruidbestrijding). Anderzijds is gras-klaver in de Vlaamse landbouw reeds sterk in opmars, dankzij ondersteuning door de Vlaamse Regering.  

   Geachte Heer Minister-President, het laatste jaar liet u zich in diverse toespraken ontvallen dat ons platform al uw steun krijgt. U liet ook weten dat u openstaat voor dialoog over dit thema. Graag gaan we hierop in. We zijn ervan overtuigd dat de Vlaamse overheid in bovenstaande een stimulerende en ondersteunende rol kan spelen.  

   Graag hadden wij met u een onderhoud om de aanpak en de organisatie te bespreken van de studiedag omtrent “alternatieve eiwitbronnen”, dit laatste indien mogelijk in samenspraak met uw kabinet. 
 
 
 

Met achtingsvolle groeten, 
 
 
 
 

Y. Dejaegher

Directeur-generaal Bemefa 
 
 

   voor: 
 

   Boerenbond

   Fedis

   BCZ

   FWA

  Imexgra 
  Vodo

  Oivo 
  Wervel

   Greenpeace